Profile

Sheree K. Shafer
Part-Time Faculty (Nursing)
shafer@rmu.edu
412-397-4200 phone (M)
Hale Center 305